CZ   |   EN   |   DE

Informace zveřejňované o povinném subjektu

1. Název Dopravní podnik města Brna,a.s.
2. Důvod a způsob založení Povinný subjekt je obchodní korporací – akciovou společností, která vznikla přeměnou Dopravního podniku města Brna, státního podniku (dále jen „DPmB, s.p.“) se sídlem v Brně, Hlinky 151, IČO 00100790. Dopravní podnik města Brna, a.s. (dále jen „DPMB, a.s.“) je v plném rozsahu právním nástupcem DPmB, s.p. Důvodem založení povinného subjektu je výkon veřejné služby v oblasti provozování městské hromadné dopravy (tramvajová, autobusová, a trolejbusová doprava). Jediným akcionářem povinného subjektu je statutární město Brno. Zakladatelské dokumenty a doklady blíže specifikující důvod a způsob založení, jsou zveřejněny ve sbírce listin, která je dálkově přístupná na webových stránkách www.justice.cz

Vize a Politika kvality pro dopravní služby společnosti Dopravní podnik města Brna, a.s.
3. Organizační struktura Složení představenstva
Předseda představenstva: Ing. Miloš Havránek
Místopředseda představenstva: p. Vít Prýgl
Členové představenstva:
PaeDr. Ivo Vašíček
Ing. Josef Veselý
Ing. Jan Seitl  

Složení dozorčí rady
Předseda dozorčí rady: p. Marek Janíček
Místopředseda dozorčí rady: RNDr. Filip Chvátal
Členové dozorčí rady:
Mgr. Martin Ander,
Ph.D. Ing. Jaroslav Kacer
p. Václav Novák
pí. Lucie Thiemlová
4. Kontaktní spojení Kontaktní spojení:
- adresa
- informační kancelář
- tarifní kontaktní centrum
4.1 Kontaktní poštovní adresa Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno
Doručovací číslo: 65646  
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:
- adresa
- informační kancelář
- tarifní kontaktní centrum
4.3 Úřední hodiny Úřední hodiny:
- adresa
- informační kancelář
- tarifní kontaktní centrum
4.4 Telefonní čísla Telefonní čísla:
- adresa
- informační kancelář
- tarifní kontaktní centrum
4.5 Čísla faxu Číslo faxu:
fax: 543 171 566
4.6 Adresa internetové stránky www.dpmb.cz  
4.7 Adresa e-podatelny dpmb@dpmb.cz
4.8 Další elektronické adresy Dalšími elektronickými adresami pro účely poskytování informací Dopravní podnik města Brna,a.s. nedisponuje.
5. Případné platby lze poukázat
Komerční banka, a.s., Brno-město
MĚNA ABO IBAN
CZK 8905621/0100 CZ8201000000000008905621
BIC Kód/SWIFT ÚČEL POUŽITÍ
KOMBCZPP Běžný platební styk
 
6. IČ 2550 8881
7. DIČ CZ 2550 8881, plátce DPH
8. Dokumenty  
8.1 Seznamy hlavních dokumentů Výroční zprávy
Vize a Politika kvality pro dopravní služby společnosti Dopravní podnik města Brna, a.s.
8.2 Rozpočet Výroční zprávy  
9. Žádosti o informace Ústně – na adrese Novobranská 18, 656 45 Brno a není-li na podanou žádost informace poskytnuta, je nezbytné žádost podat písemně.  
Písemně
– na adresu sídla povinného subjektu: Dopravní podnik města Brna, a.s., Hlinky 151, 656 45 Brno  
Elektronicky
– e-mailem na adresu: dpmb@dpmb.cz  
10. Příjem žádostí a dalších podání Ústně – na adrese Novobranská 18, 656 45 Brno a není-li na podanou žádost informace poskytnuta, je nezbytné žádost podat písemně.  
Písemně
– na adresu sídla povinného subjektu: Dopravní podnik města Brna, a.s., Hlinky 151, 656 45 Brno  
Elektronicky
– e-mailem na adresu: dpmb@dpmb.cz  
11. Opravné prostředky Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace  
Odvolání a stížnosti na postup při vyřizování žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů se podávají ve lhůtách podle tohoto zákona, a to písemnou formou na adresu sídla povinného subjektu, popř. v elektronické podobě na adresu podatelny povinného subjektu. O opravném prostředku rozhoduje generální ředitel Dopravního podniku města Brna, a.s.
12. Formuláře Formulář žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů není podmínkou podání žádosti o informace.  
13. Popisy postupů -návody pro řešení životních situací Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. je podána dnem, kdy ji obdržel Dopravní podnik města Brna,a.s. Žádost musí obsahovat povinné náležitosti dle zákona č. 106/1999 Sb., zejména že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona s tím, že se musí vztahovat k působnosti Dopravního podniku města Brna,a.s. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Žádosti o poskytnutí informace povinný subjekt není povinen vyhovět v případech stanovených zákonem č. 106/1999 Sb., a to zejména v případech:
 • dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací (§ 2 odst. 4 zákona)
 • ochrany utajovaných skutečností (§ 7 zákona)
 • ochrany osobnosti a osobních údajů (§ 8a zákona)
 • ochrany obchodního tajemství (§ 9 zákona)
 • ochrany důvěrnosti majetkových poměrů (§ 10 zákona)
 • dalších omezení práva na informace (§ 11 zákona)
Pokud žádost bude splňovat všechny náležitosti a podmínky pro její přijetí, poskytne povinný subjekt žadateli informace ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění. Tato lhůta může být z důvodů stanovených zákonem prodloužena o 10 dnů. Pokud povinný subjekt žádosti nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o jejím odmítnutí.

Úhrada za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. se účtuje dle sazebníku úhrad s tím, že poskytnutí informace spojené s touto úhradou je podmíněno zaplacením požadované úhrady za podmínek stanovených tímto zákonem.
14. Předpisy  
14.1 Nejdůležitější používané předpisy
 • zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, v platném znění
 • zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, v platném znění
 • vyhláška č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu, v platném znění
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
 • zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
 • zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění
 • zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
 • zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění
  K nahlédnutí jsou předpisy poskytnuty na Portálu veřejní správy: https://portal.gov.cz  
14.2 Vydané právní předpisy
 • Tarif Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje
 • Smluvní přepravní podmínky Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje
  K nahlédnutí jsou předpisy poskytnuty na stránkách Dopravního podniku města Brna,a.s.: www.dpmb.cz  
15. Úhrady za poskytování informací      
15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací Sazebník úhrad za poskytování informací
16. Licenční smlouvy -
16.1 Vzory licenčních smluv Nejsou dány licenční smlouvy potřebné podle § 14a zákona k poskytování informací povinným subjektem
16.2 Výhradní licence Nejsou dány licenční smlouvy potřebné podle § 14a zákona k poskytování informací povinným subjektem
17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění  
Odpovědi podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění  
Žádost ze dne 15.2.2016
Žádost ze dne 23.2.2016
Žádost ze dne 26.2.2016 s přílohou
Žádost ze dne 15.4.2016 s přílohou č.1 a přílohou č.2
Žádost ze dne 18.4.2016
Žádost ze dne 29.4.2016
Žádost ze dne 16.5.2016
Žádost ze dne 13.7.2016
Žádost ze dne 27.7.2016
Žádost ze dne 25.8.2016 s přílohou
Žádost ze dne 5.9.2016
Žádost ze dne 19.9.2016
Žádost ze dne 23.9.2016 s přílohou č.1 a přílohou č.2 a přílohou č.3 a přílohou č.4 Žádost ze dne 26.10.2016 s přílohou č.1
Žádost ze dne 14.10.2016
Žádost ze dne 1.11.2016
Žádost ze dne 24.11.2016
Žádost ze dne 6.12.2016

 

Vyhledání spojení
ODKUD
ZASTÁVKA
KAM
ZASTÁVKA
ČAS :
DATUM
VYHLEDAT
Šalinkarta
Městem plynule
Pivní tramvaj
Odtahy vozidel
Autoškola DPMB, a. s.
Výletní cíle
Sdružení dopravních podniků
Dopravní podnik města Brna, a. s., Hlinky 151, 656 46 Brno, tel.: +420 5 4317 1111, Generální ředitelství: Novobranská 18, 656 46 Brno