CZ   |   EN   |   DE

Předplatní jízdenka - podmínky

Podmínky pro výdej průkazek, jejich platnost a používání

 

Všechny typy průkazek

Průkazky se vydávají:

 • po dodání věrné fotografie žadatele formátu 3,5 × 4,5 cm (u průkazky pro děti do 3 let pro bezplatnou přepravu jejich doprovodu se fotografie nevyžaduje)
 • po předložení občanského průkazu (občané ČR občanský průkaz, cizinci pas)
 • po vyplnění Žádosti o vydání předplatní nepřenosné jízdenky
 • po zaplacení ceny průkazky 30,-Kč

 

Vyplněnou žádanku

Při prvním vystavení průkazky je nutné vyplnit žádanku, která je dispozici buď v papírové podobě v našich prodejnách a v informační kanceláři DPMB, a.s, nebo v elektronické podobě zde ...

 

 

Použití elektronické žádanky výrazně zrychlí obsloužení zákazníka, protože obsluha již nebude muset zadávat jeho údaje.

 

Průkazka pro důchodce

 1. Nárok na průkazku mají starobní důchodci, osoby starší 70 let a důchodci invalidní III. stupně.
 2. Starobní důchodci do 70 let (tj. do dne, který předchází dni 70. narozenin) musí předložit k nahlédnutí:
  • rozhodnutí o přiznání důchodu, ústřižek poštovní poukázky pro příjemce: "Důchody - výplatní doklad" nebo potvrzení o pobírání důchodu, které nesmí být starší než 2 měsíce. Pokud je důchod vyplácen v zahraničí, předloží žadatel též úředně ověřený překlad potvrzení o pobírání důchodu v českém jazyce,
  • průkaz totožnosti s datem narození 1,
  • při dalším výdeji postačuje průkazka z předchozího období.
 3. Osoby starší 70 let (tj. ode dne 70. narozenin) musí předložit k nahlédnutí:
  • průkaz totožnosti s datem narození,
  • při dalším výdeji postačuje průkazka z předchozího období.
 4. Důchodci invalidní III. stupně musí předložit k nahlédnutí:
  • při každém výdeji rozhodnutí nebo potvrzení příslušného pracoviště České správy sociálního zabezpečení o přiznání invalidního důchodu III. stupně na další období, které nesmí být starší než 2 měsíce,
  • průkaz totožnosti s datem narození.

 

Průkazka pro děti a studenty

 1. Nárok na průkazku pro děti a studenty mají žáci základních a středních škol, studenti vysokých škol ve věku od 15 do 26 let (tj. do dne, který předchází dni 26. narozenin), kteří plní povinnou školní docházku nebo se soustavně připravují na budoucí povolání ve střední, vyšší odborné, vysoké nebo speciální škole v denní nebo prezenční formě studia v ČR nebo cizině, pokud je toto studium v cizině postaveno Rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na roveň studiu na středních a vysokých školách v ČR. Školní rok začíná 1.září.
 2. Nárok na průkazku pro studenty nemají účastníci mimořádného krátkodobého studia , večerních škol, kurzů včetně jazykových kurzů s denní nebo prezenční formou studia, a to i pomaturitních, dále dálkového, kombinovaného studia nebo přeškolovacího studia, studia při zaměstnání, a všichni studenti starší 26 let.
 3. Student, který z jakýchkoliv důvodů ukončil studium nebo je přerušil, nesmí průkazku pro studenty dále používat a je povinen ji včetně kupónů neprodleně vrátit výdejci.
  Výdej průkazky pro děti a studenty je možný za podmínek:
  • Osoby do 18 let (tj. do dne, který předchází dni 18. narozenin) - děti
   • Při výdeji průkazky musí žadatel do 15 let (tj. do dne, který předchází dni 15. narozenin) předložit rodný list nebo jakýkoliv (oficiální) průkaz ověřený razítkem vydavatele, který obsahuje jeho fotografii, jméno a příjmení a datum narození, případně datum 15. narozenin dítěte nebo jeho rodné číslo. Osoby od 15 do 18 let (tj. do dne, který předchází dni 18. narozenin) se musí prokázat průkazem totožnosti s datem narození.
   • Při věku žadatele vyšším než 15 let a výdeji průkazky pro tarifní zóny, z nichž aspoň jedna je jiná než 100, 101, 225, 235, 370, 571, 575, 580, 675, 740, 800, 900 nebo 915, musí žadatel předložit Žákovský průkaz dle cenového věstníku Ministerstva financí ČR. Pokud má žadatel dle Žákovského průkazu nárok na cestu pouze v rámci jedné zóny, do průkazky se zapíše tato zóna a dále druhá, s danou zónou sousedící, žadatelem libovolně zvolená zóna.
  • Osoby od 18 let do 26 let (tj. do dne, který předchází dni 26. narozenin) - studenti
   • Při výdeji průkazky pro tarifní zóny 100 + 101, 225, 235, 370, 571, 575, 580, 675, 740, 800, 900 nebo 915 musí žadatel předložit průkaz totožnosti s datem narození a doklad o studiu, kterým je:
    • průkaz ISIC do doby prvního dosažení data 15. srpna ode dne jeho vydání nebo prolongace;
    • průkaz studenta vysoké školy (dle § 57, odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů) se sídlem v Brně;
    • potvrzení školy o studiu, které obsahuje příjmení, jméno a datum narození žadatele, identifikaci školy, razítko školy a podpis oprávněné osoby školy;
    • "Žákovský průkaz" dle cenového věstníku Ministerstva financí ČR.
   • Při výdeji průkazky pro tarifní zóny, z nichž aspoň jedna je jiná než 100, 101, 225, 235, 370, 571, 575, 580, 675, 740, 800, 900 nebo 915, musí žadatel předložit průkaz totožnosti s datem narození a "Žákovský průkaz" dle cenového věstníku Ministerstva financí ČR.

 

Průkazka pro děti do 3 let pro bezplatnou přepravu jejich doprovodu

K vystavení průkazky je nutno předložit k nahlédnutí:
 • průkaz totožnosti zákonného zástupce dítěte s datem narození dítěte,
 • rodný list dítěte, pokud nemá zákonný zástupce údaje o dítěti v průkazu totožnosti.

 

Platnost průkazek:

DRUH

PLATNOST

KÓD

 
Průkazka základní 4 roky od data vydání

1

Průkazka pro děti a žáky do 15 let 4 roky od data vydání, nejdéle do dne, který předchází dni 15. narozenin dítěte

2

Průkazka pro studenty od 15 do 18 let vydaná pro zóny 100, 101, 225, 235, 370, 571, 575, 580, 675, 740, 800, 900 nebo 915 do dne, který předchází dni 18. narozenin dítěte

3

Průkazka pro studenty od 15 do 18 let vydaná pro zóny, z nichž aspoň jedna je jiná než  100, 101, 225, 235, 370, 571, 575, 580, 675, 740, 800, 900 nebo 915 13 měsíců od počátku daného školního roku, za který se považuje 1. září

3

Průkazka pro studenty starší 18 let 13 měsíců od počátku daného školního roku, za který se považuje 1. září

3

Průkazka pro starobní důchodce 4 roky od data vydání

4

Průkazka pro invalidní důchodce III. stupně 1 rok od data vydání

5

Průkazka pro osoby starší 70 let 4 roky od data vydání

6

Průkazka pro zaměstnance PČR a MP Brno 4 roky od data vydání

7

Průkazka pro děti do 3 let pro bezplatnou přepravu jejich doprovodu do dne, který předchází dni 3. narozenin dítěte

8

Průkazky pro zaměstnance dle Tarifu IDS JMK čl. VII odst. 5 4 roky od data vydání

9

Průkazka pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P 1 rok od data vydání

Z

 

Cena za výdej průkazky: 30,- Kč

 

 

Za zničené, ztracené a odebrané (SPP IDS JMK, čl. 5) průkazky a kupóny se náhrada neposkytuje.
1)  Průkazem totožnosti se rozumí občanský průkaz pro občany ČR a cestovní pas pro cizince, který je opatřen fotografií držitele.
2)  V zónách 100, 101, 225, 235, 370, 571, 575, 675, 740, 800, 900 nebo 915 se řídí příslušnými ustanoveními Cenového výměru Ministerstva financí ČR.

 

Podrobnosti a informace

Informační kancelář: budova DPMB, a.s., Novobranská 18
Informační telefon: 5 4317 4317
e-mail: dpmb@dpmb.cz


Podrobné informace o IDS JMK: http://www.idsjmk.cz/
Vyhledání spojení
ODKUD
ZASTÁVKA
KAM
ZASTÁVKA
ČAS :
DATUM
VYHLEDAT
Šalinkarta
Městem plynule
Pivní tramvaj
Odtahy vozidel
Autoškola DPMB, a. s.
Výletní cíle
Sdružení dopravních podniků
Dopravní podnik města Brna, a. s., Hlinky 151, 656 46 Brno, tel.: +420 5 4317 1111, Generální ředitelství: Novobranská 18, 656 46 Brno