CZ   |   EN   |   DE

RIS - řídící a informační systém brněnské MHD

Dopravní podnik města Brna, a.s., vybudoval ve světě ojedinělý moderní nástroj k řízení městské hromadné dopravy. RIS slouží k okamžitému rozpoznání odchylek v provozu MHD a k jejich rychlé a úspěšné eliminaci. Poprvé v historii se dispečer rozhoduje na základě skutečných, nezkreslených a objektivních informací. Systém umožňuje okamžitou kontrolu odezvy na rozhodnutí dispečera. RIS se stal významným prvkem k zajištění bezpečnosti, kvality, hospodárnosti a kultury dopravy provozované DPMB, a.s.

Základem RIS je datová rádiová síť pro trvalé spojení všech vozidel MHD s dispečinkem. Každé vozidlo předává na dispečink automaticky v intervalu přibližně 20 sekund svoje provozní údaje - mj. skutečný čas odjezdu od zastávky, fyzickou polohu podle družicové navigace GPS a další důležitá provozní data. V případě potřeby se z vozidla na centrálu a opačně posílají textové zprávy a povely pro informační zařízení pro cestující. RIS rovněž zajišťuje fónickou komunikaci dispečera a řidiče a umožňuje dispečerovi promluvit k cestujícím.

Dispečeři mohou data o provozu zobrazit různým způsobem - jako tabulku vozidel jednotlivých linek a jako obraz provozu na digitální mapě. Poloha vozidel se na mapě zobrazuje v reálném měřítku, každý vůz nese barevnou visačku s nejdůležitějšími provozními údaji, barva přitom reprezentuje okamžitou odchylku od jízdního řádu. Dispečer tak může snadno odhalit žluté značky zpožděných vozidel anebo červená vozidla, která odjela od zastávky dříve. Nejraději ale sledují plnou obrazovku zeleně se hlásících vozidel jedoucích přesně v povolené toleranci. Na mapě mj. rozpoznáme, zda vozidlo odjelo od správného zastávkového sloupku v rozsáhlejším dopravním uzlu anebo na které straně ulice stojí dispečerský vůz. Postižené vozidlo nebo skupinu vozů může dispečer okamžitě zavolat a předat řidičům pokyny k nápravě nepříznivého stavu, zajistit opravu, povolat náhradní autobusy atp.

Výrazně se zvýšila kvalita informací podávaných cestujícím. Projekt RIS zajistil ozvučení všech vozidel MHD. Vyhlašujeme názvy zastávek a důležité informace, zajišťujeme automatickou odpověď na povel kapesního slepeckého vysílače. Vizuální i akustické informace jsou cílené - cestující dostávají ve správný čas a na správném místě správnou informaci.

Řídící a informační systém umožňuje dokonalejší preferenci vozidel MHD na řízených křižovatkách. Zpožděné vozidlo odešle z předem stanoveného místa prostřednictvím rádiového datového přenosu žádost o preferenci. Řadič semaforů obdrží údaj o trase průjezdu vozidla křižovatkou a o hodnotě zpoždění. Vozidlo poté oznamuje úspěšný průjezd křižovatkou. Tato tzv. dynamická preference dovolí na křižovatce hospodařit s každou sekundou signálního plánu a ve svém důsledku zajistí lepší průjezdnost pro všechna vozidla, nejen pro tramvaje, trolejbusy a autobusy.

Data systému RIS můžeme je prohlížet nejen on-line, ale s výhodou můžeme pátrat v archivech a například kvalifikovaně hodnotit stížnosti. Speciální počítačové programy dovolují vedoucím pracovníkům sledovat provoz vozidel a hodnotit práci svých podřízených. Pro kvalitu dopravy má velký význam dnes již obecné vědomí, že nelze žádné pochybení personálu utajit. První zkušenosti demonstrují potěšitelnou skutečnost, že nadpoloviční většina stížností na domnělé narušení jízdního řádu není oprávněných.

Vyhledání spojení
ODKUD
ZASTÁVKA
KAM
ZASTÁVKA
ČAS :
DATUM
VYHLEDAT
Šalinkarta
Městem plynule
Pivní tramvaj
Odtahy vozidel
Autoškola DPMB, a. s.
Výletní cíle
Sdružení dopravních podniků
Dopravní podnik města Brna, a. s., Hlinky 151, 656 46 Brno, tel.: +420 5 4317 1111, Generální ředitelství: Novobranská 18, 656 46 Brno