|
 

Vize a Politika kvality pro dopravní služby společnosti Dopravní podnik města Brna, a.s.

Vizí společnosti Dopravní podnik města Brna, a.s. (dále jen DPMB) je zvyšování kvality MHD, udržení pozice DPMB v rámci Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje a nabídka pro veřejnost přitažlivé hromadné dopravy na úrovni Evropské unie. V návaznosti na tuto vizi vedení společnosti DPMB vyhlašuje zásady politiky kvality poskytovaných služeb - pro oblast městské hromadné dopravy (dále jen MHD), která je součástí Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje.

Zásady politiky kvality jsou zaměřeny na:

- zákazníka (cestujícího)

Snahou DPMB je bezpečně, spolehlivě, pohodlně, dostupně a včas přepravit zákazníka - cestujícího při maximálním naplnění jeho požadavků. DPMB bude své služby poskytovat ve schválených standardech kvality na evropské úrovni se záměrem udržet trvalý zájem zákazníků na využívání služeb MHD. DPMB bude dbát na vysoký kvalitativní standard svého personálu i svých technických zařízení.

- zaměstnance

Nejcennějším majetkem společnosti jsou znalosti a dovednosti vlastních zaměstnanců. Proto bude neustálé dbáno na zvyšování profesionality a osobního růstu zaměstnanců. Zároveň budou vytvářeny předpoklady pro stabilitu zaměstnaneckých vztahů a to zajištěním dobrého pracovního prostředí a podmínek pro práci zaměstnanců.

- vlastníka (statutární město Brno)

DPMB zajistí v návaznosti na smluvní zadání požadavků optimální dopravní obslužnost území při efektivním využívání zdrojů a při naplňování zásad dopravní politiky statutárního města Brna. Vysokým standardem dopravní služby bude DPMB zvyšovat atraktivnost statutárního města Brna. DPMB bude pružně reagovat na mimořádné přepravní požadavky při akcích vyžadujících přepravu velkého množství cestujících.

- dodavatele

Kvalita MHD je úzce vázána na kvalitu služeb dodavatelů. DPMB bude proto klást vysoké požadavky na kvalitu dodávaných materiálů a služeb. Z tohoto důvodu budou upřednostňováni certifikovaní dodavatelé, kteří splní veškeré další požadavky na dodávky. DPMB bude pravidelně všechny dodavatele hodnotit s cílem stabilizovat jejich počet a vytvořit dlouhodobé dodavatelsko - odběratelské vztahy.

- společnost (DPMB)

DPMB se zavazuje plnit požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2009 a ČSN EN 13816:2003. Za tím účelem zavádí a udržuje systém managementu kvality s principy neustálého zdokonalování všech procesů ovlivňujících kvalitu poskytovaných služeb.
V DPMB jsou zavedeny kontrolní procesy všech činností, které mají vliv na naplnění požadavků zákazníka. DPMB se zavazuje provádět veškeré činnosti v souladu s příslušnými legislativními požadavky.

V Brně dne 1. 8. 2011

  Ing. Miloš Havránek
generální ředitel