Ing. Bedřich Prokeš - generální ředitel DPMB, a.s.
Slovo generálního ředitele 

Vážení akcionáři, dámy a pánové,

předkládáme Vám výroční zprávu společnosti Dopravního podniku města Brna, a.s., která obsahuje výsledky hospodaření. Současně Vám výroční zpráva umožňuje získat základní informace o naší společnosti.
 
K 31.12.1997 ukončil činnost státní podnik a od 1.1.1998 zahájila činnost akciová společnost. Tento přechod se stal důležitým mezníkem Dopravního podniku města Brna, a.s. V podnikatelském záměru  byly formulovány transformační kroky tak, aby po jejich realizaci v období 1998-1999 se Dopravní podnik města Brna, a.s., stal efektivně fungující a důvěryhodnou společností.

Pro splnění základních cílů Dopravního podniku města Brna, a.s, tj. zabezpečení kvalitní dopravy ve stávajícím rozsahu se stálým zřetelem na šetření veřejných finančních prostředků, byla provedena řada důležitých a náročných opatření. 

K počátku činnosti společnosti byla vytvořena nová organizační a řídící struktura. Bylo zformováno nové vedení a začaly pracovat nové orgány, představenstvo a dozorčí rada. Činnost společnosti byla těmito orgány permanentně sledována a vyhodnocována. Směrem do podniku šlo o pozitivní tlak, který motivoval vedení společnosti i ostatní pracovníky k efektivnímu rozhodování a činnosti. Jedním z nejvýznamnějších výsledků této spolupráce bylo schválení investiční strategie Dopravního podniku města Brna, a.s., do roku 2003.

V průběhu roku 1998 bylo nutno řešit složitou problematiku zabezpečení převodu majetku ze státního podniku na akciovou společnost. Do konce roku se podařilo převést 97 % objemu majetku.

Výrazné úsilí bylo věnováno oblasti ekonomiky a to především v oblasti zpřesnění a zprůhlednění plánovací činnosti, včetně podstatného snížení materiálových zásob. Byly učiněny první kroky k zavedení controllingu a formulováno zadání pro procesní analýzu, která umožní zvýšit efektivitu Dopravního podniku města Brna, a.s. a jeho adaptaci na změněné podmínky.

Zvýšená pozornost byla věnována zkvalitnění personální politiky směrem k zabezpečení plánovaného počtu pracovníků a k jejich náročnějšímu výběru. Bylo dosaženo snížení počtu pracovníků.

V průběhu celého roku 1998 byl naplňován Program pro zákazníka, který vede ke zkvalitnění a zatraktivnění městské hromadné dopravy v Brně včetně programů pro postižené občany. Výčet hlavních kroků ilustruje náročnost celého hodnoceného období. Proto se zadostiučiněním si Vám dovolujeme sdělit, že se naši společnosti podařilo v roce 1998 naplnit všechny základní předsevzetí, se kterými do něho vstupovala a vytvořit tak předpoklady pro dokončení transformačního procesu v roce 1999. 

130. výročí zahájení městské hromadné dopravy v městě Brně, první v naší republice,  v roce 1999, bude výrazně motivovat naši snahu kvalitně a efektivně sloužit všem obyvatelům Brna a jeho návštěvníkům.

Ing. Bedřich Prokeš
generální ředitel