|

The loss or theft of a season ticket

Vystavování duplikátů předplatních jízdenek nepřenosných

 
Od 1. května 2011 došlo ke změně Smluvních přepravních podmínek IDS JMK a od tohoto data je možnost vystavit duplikát předplatní jízdenky nepřenosné v případě jejího odcizení nebo poškození.
 

Výňatek z čl. 5) Smluvních přepravních podmínek IDS JMK:


 1. Za ztracené nebo odebrané předplatní jízdenky se náhrada neposkytuje, duplikáty se nevystavují.
 2. Za odcizené nebo poškozené nepřenosné předplatní jízdenky může být jednomu cestujícímu jednou za rok vydán duplikát kupónu za manipulační poplatek ve výši 50 Kč.
  V případě poškození kupónu bude duplikát vystaven pouze v případech, kdy z kupónu bude čitelné identifikační číslo nebo datum narození shodné s údajem na průkazce nebo evidenční číslo kupónu.
  V případě odcizení kupónu je žadatel povinen předložit potvrzení z Policie ČR, které společně s duplikátem obdrží zpět.
  Duplikát kupónu se vydává nejdříve 1 pracovní den od podání žádosti po předložení platné průkazky a dokladu totožnosti. Přesný postup pro vydání duplikátu kupónu je zveřejněn rovněž na webových stránkách www.idsjmk.cz.
 3. V řípadě vystavení duplikátu nelze uplatnit vrácení jízdného. Toto se týká kupónů původních i duplikátů.
 4. Duplikát průkazky se nevystavuje.

Další podmínky vystavení duplikátu kupónu k předplatní jízdence nepřenosné:

 • Duplikát kupónu DPMB vystaví pouze v případě, že původní průkazka i kupón byly vystaveny v prodejnách DPMB.
 • Mohou být vystaveny duplikáty u všech kategorií zákazníků. U seniorů nad 70 let a u doprovodů dítěte do 3 let je vystavení duplikátu pro zákazníka nevýhodné.
 • V případě duplikátu roční předplatní jízdenky bude cestujícímu vystaven duplikát aktuálně platného kupónu. Kupóny, jejichž platnost ještě nezačala, může cestující používat dále s novou průkazkou.
 • Duplikát může být vystaven pouze v případě, že žadatel o vystavení duplikátu nedluží DPMB za jízdy bez platného jízdního dokladu.

Postup při vystavení duplikátu:

 1. Žadatel o vystavení duplikátu se dostaví na Tarifní kontaktní centrum DPMB (Novobranská 18, 2. Patro, pondělí až pátek 7,00 – 17,00 hodin). Žadatel zde předloží občanský průkaz a potvrzení o odcizení předplatní jízdenky, vystavené Policií ČR a vyplní žádost o vystavení duplikátu.
 2. Při vystavování duplikátu pro dítě do 15 let žádost podává jeho zákonný zástupce.
 3. Pracovník Tarifního kontaktního centra žádost ověří a potvrdí.
 4. Žadatel si na přepážce prodejny Novobranská 18 zajistí vystavení nové průkazky (potřebuje fotografii a uhradí 30 Kč).
 5. Na základě předložení ověřené a potvrzené žádosti bude zákazníkovi vydán na téže přepážce vystaven duplikát kupónu.
 6. Zákazník po úhradě poplatku 50 Kč potvrdí převzetí duplikátu na žádosti.

Vyhledání ztracené průkazky IDS JMK

V případě ztráty či odcizení Vaši předplatní jízdenky nepřenosné můžete zadáním Vašeho příjmení, jména a data narození zjistit, zda byla Vaše jízdenka nalezena. V případě, že zatím nalezena nebyla, máte možnost se zde zaregistrovat a my Vás v případě jejího nálezu budeme neprodleně informovat.

Upozornění:

V případě, že Vaše předplatní jízdenka nebude nalezena, budou údaje, zadané při registraci ztráty, smazány 4 měsíce po registraci.

Pokud jste se již zaregistrovali a Vaše předplatní jízdenka byla nalezena jinak než našim prostřednictvím, máte možnost registraci v následujícím formuláři nejen zadat, ale i zrušit.

Ověřované údaje držitele průkazky:

*povinné údaje

Opište kontrolní kód:*