|
 

Informace pro studenty

Studentům doporučujeme využití nového systému elektronického odbavování brnoid.cz, kde lze přiřadit elektronickou jízdenku k bezkontaktní bankovní kartě (vlastní či anonymní). Vlastní založení účtu je jednoduché, ověření totožnosti lze provést pomocí skenu občanského průkazu do svého profilu účtu včetně elektronického ověření statusu studenta pomocí ISIC karty příp. online ověření přes spolupracující školy bez návštěvy pobočky. Díky průběžnému ověřování nároku po dobu celého studia odpadá tedy každoroční vyřizování jak nového jízdního dokladu, tak opakované prokazování nároku na slevu na přepážkách. V případě změny školy postačuje aktualizace online ověření statusu studenta.

Podrobný návod na pořízení elektronické předplatní jízdenky najdete ZDE.

Studenti 18 let až 26 let (tj. do dne, který předchází dni 26. narozenin):

 1. Nárok na slevu vzniká studentům ve věku od 18 do 26 let, kteří se vzdělávají v základní škole nebo se soustavně připravují na budoucí povolání studiem na střední škole, konzervatoři, vyšší odborné škole, vysoké škole v denní nebo prezenční formě studia v ČR (dle školského a vysokoškolského zákona) nebo studiem, které je svým obsahem a rozsahem postaveno na roveň studia na těchto školách (doloženo Rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy)
 2. Nárok na slevu vzniká v den zápisu, nejdříve však 1. září
 3. Nárok na slevu zaniká bez ohledu na případnou delší platnost předplatní jízdenky:
  • žákům základních a středních škol včetně maturitních ročníků posledním dnem školního roku, pro který byla sleva ověřena, tzn. 31. srpna
  • studentům vysokých škol 30. září následujícího školního roku, s výjimkou studentů posledních ročníků 1. nebo 2. stupně vysokoškolského studia, kterým škola po vykonání státní zkoušky nebo při přerušení studia zneplatní kartu ISIC (v případě VUT průkaz studenta)
  • dnem 26. narozenin studenta nebo dnem ukončení studia (včetně absolutoria)
 4. Nárok na pořízení průkazek i samostatných kupónů ( i elektronických) nepřenosných předplatních jízdenek se prokazuje předložením originálů dokladů:
  1. průkaz totožnosti ( ČR - OP, cizinci pas)
  2. doklad o studiu:
   • studentský průkaz ISIC, platný pro daný školní či akademický rok (akceptovaný maximálně však do 30.září následujícího školního roku od výdeje či prolongace) (platí pro studenty všech škol pro průkazky vystavené na školní rok 2020/21)
    Formuláře k žádostem o vydání ISIC karty naleznete zde
   • online ověřování statusu studenta u elektronické jízdenky u zapojených vysokých škol (MUNI, VUT, Mendelu, JAMU, VŠOH, Veřejně správní akademie Brno) příp. online ověřování pomocí ISIC karty
 5. Nárok nevzniká účastníkům mimořádného krátkodobého studia, večerních škol a kurzů, dálkového, kombinovaného nebo přeškolovacího studia, studia při zaměstnání, jazykových kurzů nepostavených Ministerstvem školství na roveň středoškolského či vysokoškolského studia

Průkazky dle odstavce 3 se vydávají nejdříve 14 dnů před začátkem příslušného školního roku.

Držitel předplatní jízdenky poskytnuté dle Tarifu IDS JMK se slevou nesmí v případě ztráty nároku na slevu tuto jízdenku dále využívat a je povinen ji vrátit do 10 dnů ode dne ztráty nároku na slevu dopravci, který jízdenku vydal. V případě, že se při provádění kontroly zjistí, že cestující nevrátil předplatní jízdenku poskytnutou se slevou bez odpovídajícího nároku na slevu, je dopravce po cestujícím oprávněn vyžadovat náhradu majetkové újmy stanovené jako součin počtu měsíců (i započatých), po nichž cestující neoprávněně čerpal slevu, a rozdílu mezi cenou měsíční jízdenky se stejnou zónovou a časovou platností bez slevy a se slevou. Tento výpočet se aplikuje shodně pro jízdní doklady měsíční, čtvrtletní a roční.

 

Vrácení jízdného lze provést za podmínek ( čl. 5 odst. 4) Smluvních přepravních podmínek IDS JMK):

 • cestující nemá nárok na vrácení jízdného u jízdenek jednorázových včetně univerzální jízdenky a u předplatních jízdenek přenosných
 • cestující předloží časově dosud platnou průkazku a kupón, které jsou původní a v požadovaných údajích nezaměnitelně čitelné, kupón musí být vydán u DPMB, a.s.
 • cestující prokáže svoji totožnost úředním dokladem, údaje totožnosti musí být shodné s údaji na průkazce a kupónu
 • cestující obdrží k vrácení částku podle vzorce:
X = C - S

kde:

 • X - vrácená částka cestujícímu
 • C - cena vraceného kupónu
 • S - u měsíčních dokladů: S = C x P x 0,045, nejméně však 100 Kč
 • S - u čtvrtletních dokladů: S = C x P x 0,015, nejméně však 100 Kč
 • S - u ročních dokladů: S = C x P x 0,004, nejméně však 100 Kč
 • P - počet dosud uplynulých dnů platnosti dokladu včetně prvního dne platnosti dokladu a dne, kdy oprávněný požadavek uplatnil.

Koeficienty pro výpočet vracených částek jsou stanoveny tak, aby zohledňovaly ztrátu časového bonusu u dlouhodobých jízdenek v případě jejich vracení a aby byl zachován princip spravedlnosti.

V případě vracení jízdného je nutné vrátit všechny nevyužité kupóny, nelze vrátit jen část.

Přenos na jinou kategorii není možný.

 

Ke stažení: