|
 

Trolejbusová trať Novolíšeňská - Jírova

Ministerstvo dopravy jako řídící orgán Operačního programu Doprava 2014 - 2020 spolufinancovaného z Evropských strukturálních a investičních fondů vyhlásilo v srpnu 2016 výzvu pro naplnění specifického cíle 1.4 Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci. Tato výzva byla určena přímo pro rozvojové projekty realizované v rámci Brněnské metropolitní oblasti.
 
Dopravní podnik na základě vyhlášené výzvy zpracoval projektovou žádost o dotaci na realizaci stavby trolejbusové trati Novolíšeňská. Tato žádost byla schválena a dne 25. 6. 2018 byl vydán Schvalovací protokol, který byl příslibem dotace ve výši až 105,6 mil. Kč na pokrytí 85 % celkových způsobilých nákladů projektu.
 
Nová trolejbusová trať je prodloužením trolejbusové trati linek 25 a 26 z koncové smyčky trolejbusů Novolíšeňská do autobusového terminálu Jírova. Je vedena po původní trase autobusů ulicí Novolíšeňskou, která tvoří páteřní komunikaci pro jihovýchodní oblast sídliště v Líšni, s využitím autobusových zastávek Bartákova a Rotreklova. Toto řešení nám umožnilo nahrazení velké části autobusových spojů bez dodatečných požadavků na trasování linek klidovými zónami sídliště.
 

Realizace projektu přinesla následující přínosy:

  • vytvoření podmínek pro rychlé, plynulé a spolehlivé spojení jihovýchodní části sídliště Líšeň s centrem města
  • odstranění provozně nevyhovujícího a kapacitně nedostatečného provizorního ukončení trolejbusových linek ve smyčce Novolíšeňská (smyčka je vybudována na čtyřproudové komunikaci a představuje tak rizikové místo z pohledu bezpečnosti dopravy)
  • novou organizací dopravy dojde ke zkrácení cestovních časů pro většinu cestujících využívajících veřejnou dopravu do a z jihovýchodní části sídliště Líšeň (především při cestách směrem Stará Osada)
  • vybudování bezbariérových zastávek MHD
  • snížení emisí škodlivých látek do ovzduší obsluhou oblasti bezemisními trolejbusy místo autobusů
  •  
    Výstavba nové trolejbusové trati Novolíšeňská - Jírova včetně měnírny byla dokončena v mírném předstihu před původně plánovaným termínem. Provoz s cestujícími byl na nové trolejbusové trati zahájen dne 30.11.2019. Náklady na realizaci stavby byly 129 mil. Kč. Celková výše dotace z Operačního programu Doprava byla 92,67 mil. Kč. Zbytek akce byl dofinancován z prostředků Statutárního města Brna.