|
 

Předplatní jízdenka - podmínky

Podmínky pro výdej průkazek, jejich platnost a používání

 

Všechny typy průkazek

Průkazky se vydávají:

 • po dodání aktuální fotografie žadatele formátu 3,5 × 4,5 cm (u průkazky pro děti do 3 let pro bezplatnou přepravu jejich doprovodu se fotografie nevyžaduje)
 • po předložení občanského průkazu (občané ČR občanský průkaz, cizinci pas)
 • po vyplnění Žádosti o vydání předplatní nepřenosné jízdenky
 • po zaplacení ceny průkazky 30,-Kč

 

Vyplněnou žádanku

Při vystavení průkazky je nutné vyplnit žádanku, která je dispozici buď v papírové podobě v našich prodejnách a v informační kanceláři DPMB, a.s, nebo v elektronické podobě zde ...

 

 

Použití elektronické žádanky výrazně zrychlí obsloužení zákazníka, protože obsluha již nebude muset zadávat jeho údaje.

 

Průkazka pro důchodce a osoby s invaliditou III. stupně

 1. Nárok na průkazku mají starobní důchodci, osoby starší 70 let a osoby invalidní III. stupně.
 2. Starobní důchodci do 70 let(tj. do dne, který předchází dni 70. narozenin) musí předložit k nahlédnutí:
  • rozhodnutí o přiznání důchodu, ústřižek poštovní poukázky pro příjemce: "Důchody - výplatní doklad" nebo potvrzení o pobírání důchodu, které nesmí být starší než 2 měsíce. Pokud je důchod vyplácen v zahraničí, předloží žadatel též úředně ověřený překlad potvrzení o pobírání důchodu v českém jazyce,
  • průkaz totožnosti s datem narození 1,
  • při dalším výdeji postačuje průkazka z předchozího období.
 3. Osoby starší 70 let(tj. ode dne 70. narozenin) musí předložit k nahlédnutí:
  • průkaz totožnosti s datem narození,
  • při dalším výdeji postačuje průkazka z předchozího období.
 4. Osoby invalidní III. stupněmusí předložit:
  • při každém výdeji za tímto účelem vydané potvrzení příslušného pracoviště České správy sociálního zabezpečení o přiznání invalidity III. stupně na další období, které nesmí být starší než 2 měsíce.
  • průkaz totožnosti s datem narození

 

Průkazky pro děti, žáky, mládež a studenty

 1. Průkazka pro děti a žáky do 15 let
  Při výdeji průkazky musí žadatel do 15 let (tj. do dne, který předchází dni 15. narozenin) předložit rodný list nebo jakýkoliv (oficiální) průkaz ověřený razítkem vydavatele, který obsahuje jeho fotografii, jméno a příjmení a datum narození, případně datum 15. narozenin dítěte nebo jeho rodné číslo.
 2. Průkazka pro mládež a studenty od 15 let do 18 let
  Při výdeji průkazky se musí žadatel od 15 do 18 let (tj. do dne, který předchází dni 18. narozenin) prokázat průkazem totožnosti s datem narození55. Pokud žádá průkazku platnou i pro jinou zónu než 100, 101, 225, 235, 370, 571, 575, 675, 740, 800 a 900, musí žadatel navíc předložit doklad o studiu, kterým je:
  • průkaz ISIC do doby prvního dosažení data 15. srpna ode dne jeho vydání nebo prolongace;
  • potvrzení školy o studiu, které obsahuje příjmení, jméno a datum narození žadatele, identifikaci školy, razítko školy a podpis oprávněné osoby školy s datem vystavení ne starším než 30 dnů. V těchto případech platnost průkazky kopíruje platnost potvrzení o studiu.
 3. Průkazka pro mládež a studenty od 18 let do 26 let
  Při výdeji průkazky musí žadatel od 18 do 26 let (tj. do dne, který předchází dni 26. narozenin) předložit průkaz totožnosti s datem narození55 a doklad o studiu, kterým je:
  • průkaz ISIC do doby prvního dosažení data 15. srpna ode dne jeho vydání nebo prolongace;
  • potvrzení školy o studiu, které obsahuje příjmení, jméno a datum narození žadatele, identifikaci školy, razítko školy a podpis oprávněné osoby školy s datem vystavení ne starším než 30 dnů. V těchto případech platnost průkazky kopíruje platnost potvrzení o studiu.
 1. Průkazky dle odstavce 3 se vydávají nejdříve 14 dnů před začátkem příslušného školního roku.
 2. Na průkazku pro studenty mají nárok žáci a studenti, kteří plní povinnou školní docházku nebo se soustavně připravují na budoucí povolání ve střední, vyšší odborné, vysoké nebo speciální škole v denní nebo prezenční formě studia v ČR nebo v cizině, pokud je toto studium v cizině postaveno Rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na roveň studiu na středních a vysokých školách v ČR.
 3. Na průkazku pro studenty nemají nárok účastníci mimořádného krátkodobého studia, večerních škol a kurzů, dálkového, kombinovaného nebo přeškolovacího studia, studia při zaměstnání, jazykových kurzů včetně pomaturitních a všichni studenti starší 26 let.
 4. Student, který z jakýchkoliv důvodů ukončil studium nebo je přerušil, nesmí průkazku pro studenty dále používat a je povinen ji neprodleně vrátit výdejci.

 

Průkazka pro děti do 3 let pro bezplatnou přepravu jejich doprovodu

K vystavení průkazky je nutno předložit k nahlédnutí:

 • průkaz totožnosti zákonného zástupce dítěte s datem narození dítěte,
 • rodný list dítěte, pokud nemá zákonný zástupce údaje o dítěti v průkazu totožnosti.

 

Platnost průkazek:

Cena za výdej průkazky: 30,- Kč

 

 Za zničené, ztracené a odebrané (SPP IDS JMK, čl. 5) průkazky a kupóny se náhrada neposkytuje.


1) Průkazem totožnosti se rozumí osobní doklad cestujícího vydaný orgánem státní správy (např. občanský průkaz, cestovní pas atd.), který je opatřen fotografií držitele.
2) V zónách 100, 101, 225, 235, 370, 571, 575, 675, 740, 800, 900 nebo 915 se řídí příslušnými ustanoveními Cenového výměru Ministerstva financí ČR.

 

Podrobnosti a informace

Informační kancelář: budova DPMB, a.s., Novobranská 18
Informační telefon: 5 4317 4317
e-mail: dpmb@dpmb.cz


Podrobné informace o IDS JMK: http://www.idsjmk.cz/