|
 

Předplatní jízdenka - podmínky

Podmínky pro výdej průkazek, kupónů, jejich platnost a používání

 

Všechny typy průkazek se vydávají:

 • po dodání aktuální fotografie žadatele formátu 3,5 × 4,5 cm (u průkazky pro děti do 3 let pro bezplatnou přepravu jejich doprovodu se fotografie nevyžaduje)
 • po předložení občanského průkazu (občané ČR občanský průkaz, cizinci pas)
 • po vyplnění Žádosti o vydání předplatní nepřenosné jízdenky
 • po zaplacení ceny průkazky 30,-Kč

 

V případě zástupného vybavování průkazky pro druhou osobu je nutné předložení originálu osobního dokladu žadatele o průkazku (případně ověřené plné moci) a originálů dokladů, požadovaných pro doložení nároku na slevu v dopravě.

 

V případě skončení podmínek nároku na slevu nesmí žadatel slevovou průkazku dále používat a je povinen ji neprodleně vrátit výdejci.

 

Vyplnění žádanky

Při vystavení průkazky je nutné vyplnit žádanku, která je dispozici buď v papírové podobě v našich prodejnách a v informační kanceláři DPMB, a.s, nebo v elektronické podobě zde ...

 

 

Použití elektronické žádanky výrazně zrychlí obsloužení zákazníka, protože obsluha již nebude muset zadávat jeho údaje.

 

Průkazka pro starobní důchodce, osoby ve věku 65 až 70 let, osoby starší 70 let a osoby s invaliditou III. stupně

 1. Starobní důchodce do 65 let (tj. do dne, který předchází dni 65. narozenin) musí předložit k nahlédnutí:
  1. rozhodnutí o přiznání důchodu, ústřižek poštovní poukázky pro příjemce: "Důchody - výplatní doklad" nebo potvrzení o pobírání důchodu, které nesmí být starší než 2 měsíce. Pokud je důchod vyplácen v zahraničí, předloží žadatel též úředně ověřený překlad potvrzení o pobírání důchodu v českém jazyce
  2. průkaz totožnosti s datem narození
  3. při dalším výdeji postačuje průkazka z předchozího období
 2. Osoba od 65 let (tj. ode dne 65. narozenin) do 70 let (tj. do dne, který předchází dni 70. narozenin) musí předložit k nahlédnutí:
  1. průkaz totožnosti s datem narození
 3. Osoba starší 70 let (tj. ode dne 70. narozenin) musí předložit k nahlédnutí:
  1. průkaz totožnosti s datem narození
  2. při dalším výdeji postačuje průkazka z předchozího období
 4. Osoba invalidní III. stupně musí doložit:
  1. při každém výdeji za tímto účelem vydané potvrzení příslušného pracoviště České správy sociálního zabezpečení o přiznání invalidity III. stupně na další období, které nesmí být starší než 2 měsíce
  2. průkaz totožnosti s datem narození

 

Průkazka pro děti a studenty

 1. Děti do 15 let (tj. do dne, který předchází dni 15. narozenin) musí předložit:
  1. rodný list nebo
  2. jakýkoliv (oficiální) průkaz ověřený razítkem vydavatele, který obsahuje jeho fotografii, jméno a příjmení a datum narození, případně datum 15. narozenin dítěte nebo jeho rodné číslo
 2. Děti od 15 let do 18 let (tj. do dne, který předchází dni 18. narozenin) musí předložit:
  1. průkaz totožnosti s datem narození
 3. Studenti od 18 let do 26 let (tj. do dne, který předchází dni 26. narozenin):
  1. Nárok na průkazku vzniká studentům ve věku od 18 do 26 let, kteří se vzdělávají v základní škole nebo se soustavně připravují na budoucí povolání studiem na střední škole, konzervatoři, vyšší odborné škole, vysoké škole v denní nebo prezenční formě studia v ČR nebo studiem, které je svým obsahem a rozsahem postaveno na roveň studia na těchto školách (doloženo Rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy)
  2. Nárok na slevu vzniká v den zápisu, nejdříve však 1. září
  3. Nárok na slevu zaniká bez ohledu na případnou delší platnost předplatní jízdenky:
   • žákům základních a středních škol včetně maturitních ročníků posledním dnem školního roku, pro který byla sleva ověřena, tzn. 31. srpna
   • studentům vysokých škol 30. září následujícího školního roku, s výjimkou studentů posledních ročníků 1. nebo 2. stupně vysokoškolského studia, kterým škola po vykonání státní zkoušky nebo při přerušení studia zneplatní kartu ISIC (v případě VUT průkaz studenta)
   • dnem 26. narozenin studenta nebo dnem ukončení studia (včetně absolutoria)
  4. Nárok na pořízení průkazek i samostatných kupónů nepřenosných předplatních jízdenek student prokazuje doložením originálů dokladů:
   1. průkaz totožnosti s datem narození
   2. doklad o studiu, kterým je:
    • studentský průkaz ISIC, u něhož ještě nebylo dosaženo nejbližší datum 15. srpna ode dne jeho vydání nebo prolongace (platí pro všechny studenty vysokých škol bez výjimky)
    • potvrzení školy o studiu, které obsahuje jméno, příjmení a datum narození žadatele, informace o době a formě studia, název školy, razítko školy a podpis oprávněné osoby školy s datem vystavení ne starším než 30 dnů. Toto potvrzení je akceptováno pouze u studentů nestudujících na vysoké škole
    • pro elektronické předplatní jízdenky lze u zapojených vybraných vysokých škol využít online ověření statutu studenta
  5. Nárok nevzniká účastníkům mimořádného krátkodobého studia, večerních škol a kurzů, dálkového, kombinovaného nebo přeškolovacího studia, studia při zaměstnání, jazykových kurzů nepostavených Ministerstvem školství na roveň středoškolského či vysokoškolského studia

 

Průkazka pro děti do 3 let pro bezplatnou přepravu jejich doprovodu

  K vystavení průkazky je nutno předložit k nahlédnutí:
 • průkaz totožnosti zákonného zástupce dítěte s datem narození dítěte
 • rodný list dítěte, pokud nemá zákonný zástupce údaje o dítěti v průkazu totožnosti

 

Platnost průkazek:

Cena za výdej průkazky: 30,- Kč

 

Za zničené, ztracené a odebrané (SPP IDS JMK, čl. 5) průkazky a kupóny se náhrada neposkytuje.

 

Podrobnosti a informace

Informační kancelář: budova DPMB, a.s., Novobranská 18

Informační telefon: 5 4317 4317

e-mail: dpmb@dpmb.cz


Podrobné informace o IDS JMK: http://www.idsjmk.cz/