|
 

Vrácení jízdného za předplatní nepřenosnou jízdenku IDS JMK

Cestující může vrátit předplatní nepřenosnou jízdenku IDS JMK na všech prodejnách DPMB, a.s.


Cestující nemá nárok na vrácení jízdného u jízdenek jednorázových včetně univerzální jízdenky a u předplatních jízdenek přenosných.


Vrácení jízdného lze provést za podmínek:

  • cestující předloží časově dosud platnou průkazku a kupón, které jsou původní a v požadovaných údajích nezaměnitelně čitelné, kupón musí být vydán u DPMB, a.s.
  • cestující prokáže svoji totožnost úředním dokladem, údaje totožnosti musí být shodné s údaji na průkazce a kupónu
  • cestující obdrží k vrácení částku podle vzorce:
X = C - S

kde:

  • X - vrácená částka cestujícímu
  • C - cena vraceného kupónu
  • S - u měsíčních dokladů: S = C x P x 0,045, nejméně však 100 Kč
  • S - u čtvrtletních dokladů: S = C x P x 0,015, nejméně však 100 Kč
  • S - u ročních dokladů: S = C x P x 0,004, nejméně však 100 Kč
  • P - počet dosud uplynulých dnů platnosti dokladu včetně prvního dne platnosti dokladu a dne, kdy oprávněný reklamaci uplatnil.

Vracené částky se zaokrouhlují na celé Kč dolů.


Seznam prodejních míst DPMB, a.s. nalezete zde.
Nad rámec příslušného ustanovení Smluvních přepravních podmínek IDS JMK, je možné vrátit předplatní jízdenku nepřenosnou i za osobu, která se z vážných důvodů nemůže dostavit osobně. Při takovém zástupném vracení je ntuné předložit doklad totožnosti žadatele, doklad totožnosti majitele předplatní nepřenosné jízdenky a platnou průkazku spolu s kupónem. Průkazka i kupón musí být původní, nezměněné a musí být čitelné veškeré údaje. Zástupné vracení lze provést pouze v prodejně na Novobranské 18, Brno. Vždy je nutný souhlas vedoucího Předprodeje JD, případně vedoucího TKC. Nejlépe po telefonické domluvě na tel.č.: 543 174 700, 543 174 522